سوءاستفاده شرم آور ستاد تبلیغاتی رئیسی از فقر و ناآگاهی حاشیه نشینان بلوچ/ بیدار باشیم

رسانک/ در برهه کنونی یکی از مسائل حیاتی رژیم کشاندن مردم پای صندوق های رای و ایجاد صفوف نمایشی است تا به استناد به آن در جوامع بین الملل افعال فاشیستی و آغشته به خون را کتمان کند و برای خویش مشروعیت بخرد.

رژیم به طرق مختلف سعی در انجام این فعل دارد و تمام اقشار و جریان های وابسته به خویش را بکار گرفته است تا نمایش و شوآف بزرگتری ایجاد کند.

با نگاهی اجمالی به رفتار رژیم در اقلیم بلوچستان نیک دیده میشود که سیستم حاکم هیچگاه حامی بلوچ و بلوچستان نبوده است و هربار صدایی برای کاهش و از بین رفتن تبعیض و ظلم های روا داشته شده نسبت به جغرافیای اقلیم بلوچستان از بطن جامعه بلوچستان بلند شده است، بسرعت سعی در سرکوب آن برآمده است.

گفتنی است که در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر مسند قوه قضائیه ده‌ها شهروند بلوچ اعدام شده اند و چنانچه رئیسی و هرکس دیگری به سمت ریاست دولت دست یابد وضع موجود هیچ وقت تغییری نخواهد کرد.

(ویدئو از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن تهیه شده است.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*