دیگر شعار درمانی کاندیداهای انتخاباتی کارساز نیست

رسانک/ خمینی قبل و بعد از به قدرت رسیدن با شعار آب و برق را برای عموم مردم رایگان میکنیم، اکثر مردم ایران را پای صندوق های رای کشاند و فریب داد.

اما با گذشت بیش از چهل دو سال از عمر این رژیم نه تنها آب و برق مجانی نشد بلکه آب و برق مردم را برای منافع خود قطع کردند.

کاندیداهای انتخابات (شما بخوان انتصابات) نمایشی دنباله همان سیاست های غلط خمینی هستند و با شعاردرمانی و گرفتن چند عکس سلفی با قشر ضعیف جامعه قصد دارند مردم را پای صندوق های رای بکشانند.

اما اکنون ملل های تحت ستم در جغرافیای ایران به آن سطح اگاهی رسیده اند که صندوق های انتخاباتی را تحریم کنند.

اکثر استان های ایران من جمله بلوچستان از نبود برق، آب و اینترنت که نیازهای اولیه هر انسان میباشند، رنج می برند.

به آن دسته از جامعه هم که برای منافع شخصی خود و گرفتن چند پست و مقام زیر دستی حاضرند در این انتخابات شرکت کنند بایستی گفت آیا آن پست و مقام از شرافت انسانی با ارزش تر است؟!

ما مردم این بار بایستی برای آزادی خود و به دست آوردن آن شرافت انسانی از دست گرفته؛ صندوق های انتخاباتی را تحریم کرده و مشت محکمی بر دهان رژیم جمهوری اسلامی ایران بزنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*