توطئه جدید فاشیست های ایرانی علیه بلوچ ها و کوردها

به گزارش رسانک، روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، کانال تلویزیونی “من و تو” در برنامه ای تحت عنوان “اتاق خبر با پوریا زراعتی” در برنامه کاملاً ساختگی و غیرواقعی تلاش کرد تا با دروغ پردازی، چهره ملت های بلوچ و کورد را افراطی، داعشی و وهابی نشان دهد.

سیاست تخریب ملل تحت ستم در ایران دهه هاست که توسط رژيم های حاکم در ایران دنبال شده که هم رژیم پهلوی و هم جمهوری اسلامی تلاش کرده اند که با ساخت انواع فیلم ها و مستندات غیرواقعی چهره ملل تحت ستم را مخدوش نشان دهند.

نگاه فاشیستی و برتربینی اقلیتی کوچک که خود را صاحب ملل و سرزمین های آنها می‌دانند و در مرکز، قدرت دارند اکنون در حال تبدیل شدن به نوعی انزجار و تنفر نسبت به مرکزگراها می‌شود.

آنچه از مستند ساختگی فردی نژادپرست مانند پوریا زراعتی در تلویزیون “من و تو” مشهود است، نوعی عقده گشایی نسبت به ملیت هایی است که زبان، لباس، فرهنگ و… متفاوتی با مرکزنشینان دارند.

اگر فاشیست های ایرانی که گاهاً با تاریخ سازی و متمدن نشان دادن های جعلی خود بر سایر ملل، ستم می کنند، اندک تفکری نسبت به عواقب برنامه چند دقیقه ای که می‌سازند؛ می اندیشیدند مطمئناً منصرف میشدند.

بلوچ ها و کوردها و نیز سایر ملل تحت ستم در جغرافیای ایران مللی با فرهنگ و مذاهب متفاوت با مرکز نشینان میباشند و رسیدن به حق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت خود را مطابق منشور های بین المللی دنبال خواهند کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*