در دوره ای که رژیم جمهوری اسلامی ایران بر همه قشرها ستم روا داشته و حقوق همه را تضعیف کرده اتحاد می تواند سد ظلم و ستم این رژیم را بشکند.

#ارسالی

اتحاد فعالان سیاسی، اقشاری مانند کارگران، اصناف و توده های مردم لازمه مهم این دوره است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران با فشار بر فعالین و مردم، بازداشت و زندانی کردن، اعدام تلاش کرده ایجاد رعب و وحشت کند ولی تاریخ ثابت کرده است که دیکتاتور ترین حکومت ها هم با همبستگی و اتحاد در هم شکسته و نابود شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*