کرمانشاه عصر امروز در خیابانها

رسانک/ غیور مردان کرمانشاهی فراخوان تجمع در حمایت از اعتراضات بلوچستان دادند. 

امروز ۹ اسفند ماه همه در میادین شهرهای خود تجمع می کنیم. 

پخش در همه گروه ها!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*