حمایت اعتراضات بلوچستان از رشت

رسانک/ ویدئوهای حمایتی از سراسر ایران نشان دهنده اتحاد معنوی مردم است.

در خیابان های شهرهای محل سکونت خود اعتراضات را عملی به پیش ببریم.

بپاخیزید بپاخیزید ای مردم ایران

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*