بلوچستان بپاخاسته

رسانک/ مردم بلوچستان در اتحادی مثال زدنی از چهبار و شستون و دُزاپ و واش، تا پهره و سرباز و چهبار، از سیریک و کهنوج و رودبار زمین، تا رودان و نصرآباد و کسرکند؛ همگی با هم در مقابل ظلم و ستم علی خامنه ای ایستادگی می کنیم.

هوا تاریک شده و این بهترین فرصت برای ایرانیان است تا بار دیگر اتحاد خود را در خیابان های ایران با سر دادن “نه به جمهوری اسلامی” به نمایش بگذارند.

ویدئو برگرفته از صفحه هنرمند محبوب بلوچستان: “وحید ترکش” 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*