استوری مادر رضا معظمی گودرزی از کشته های آبان ۹۸

رسانک/ گذر از جمهوری اسلامی از راه اتحاد و یکپارچگی مردم ایران می گذرد.

اکنون حمایت مردم بلوچستان نیاز اصلی و فوری است.

خانه ای در ایران نمانده که در راه آزادی کشته نداده باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*