کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

در روزهایی که بلوچستان در آتش و خون به سر میبرد و چشم انتظار حمایت دیگر نقاط ایران در مبارزه  برای آزادی و گذار از جمهوری اسلامی است به اندازه کافی صدای رسایی و حمایت عملی از آنها به عمل نمی آید.

امروز مردمان بلوچ در حمایت از سرزمین مادری خود از کلات گنج تا رمشک و دیگر نقاط ایران پیام واضحی برای رژیم داشتند و نشان دادند که نقشه های پلید رژیم در تقسیم مردمان هیچ وقت عملی نخواهد شد و با دستکاری نمودن نقشه ها هرگز موفق به جدای فرزندان یک خانه نخواهد شد.

مردم آزاده ایران، برای رهایی از این رژیم باید بطور عملی وارد میدان شد و نگذاشت قیام مردم بلوچ زیر یوغ رژیم سرکوب شود.

امروز زمان آن است که ایران یکپارچه قیام کند و صبح آزادی را بر این سرزمین بدمد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*