فراخوان اعتراضات سراسری

#ارسالی

رسانک/ هموطن بپاخیز فردا نوبت تو خواهد آمد.

مطمئن باشید پس از سرکوب مردم بلوچستان، سرکوب همه ایران به صورت وحشتناک تری انجام خواهد شد. 

لطفا منتشر کنید. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*