برای نه گفتن به جمهوری اسلامی بپاخیزید

رسانک/ ای مردم ایران قیام بلوچستان را تبدیل به یک قیام سراسری کنید.

رژیم جمهوری اسلامی نمی تواند در مقابل دریای اعتراض ایستادگی کند.

پایه های سست این حکومت با آمدن شما مردم به خیابان ها و اعتراضات بزرگ فرو خواهد ریخت. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*