ورود ده ها خودروی مرصاد به بخش کورین دزاپ (زاهدان)

رسانک/ ده ها خودروی مرصاد پس از تسخیر پایگاه سپاه در بخش کورین دزاپ توسط مبارزان بلوچ، وارد پایگاه و منطقه شدند.

به کمک معترضان بشتابید. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*