مشهد: حمایت از مردم شجاع بلوچستان

رسانک/ هم میهنان گرامی، در خانه نمانیم!

هم اکنون مردم تهران و شهرستانها از خانه خارج می شویم و با رفتن به میادین اصلی نارضایتی خود را از جنایت سپاه علیه بلوچهای شجاع ابراز می‌داریم. 

خیابان های ایران مردم را می طلبد. 

پخش در در همه گروهها!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*