جکیگور در اعتصاب

رسانک/ شهرهای مختلف بلوچستان در اعتراض بە کشتار سوختبران توسط سپاە پاسداران دست به اعتصاب زندند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*