تیراندازی نیروهای رژیم به سمت معترضان در شهر واش (خاش)

رسانک/ تصاویری دیگر از شهر واش (خاش) حاکی از تیراندازی نیروهای رژیم است.

جو شهر واش ملتهب شده و مردم دست به خیزش زده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*