تسخیر پایگاه سپاه در کورین توسط مردم معترض

رسانک/ مردم معترض در کورین سرجنگل پایگاه سپاه را تسخیر کردند.

نیروهای رژیم در حال تیراندازی به سمت آنها هستند. این جوانان به کمک نیاز دارند.

هرچه تعداد مردم بیشتر باشد نیروهای رژیم ضعیف تر خواهند بود.

فضای شهرهای بلوچستان به شدت ملتهب و اعتراضات در حال گسترش است.

جوانان کورین با دستان خالی در حال مبارزه با ماموران سپاه تا دندان مسلح هستند.

مبارزان بلوچ درب پایگاه سپاه را باز کرده و در حال تسخیر آن هستند.

نیروهای کمکی سپاه به سمت پایگاه آمده و مردم با سنگ از آنها پذیرایی می کنند.

مردم بلوچ همچنان منتظر خیزش مردم ایران در شهرهای مختلف در حمایت از خود هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*