اطلاعيه اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک ، نه به تقسيم استان سيستان و بلوچستان

اخیراً لایحه ایی برای تقسیم استان سیستان و بلوچستان به چهار استان مختلف از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در ایران به مجلس ارائه شده است. تجربه تلخ سیاستهای شونیستی و شیطنت آمیز دولت ایران نشان میدهد که مقصود از این سیاست ها تضعیف موقعیت سیاسی خلق های غیرفارس در این کشور بوده است. این سیاست از طریق بر هم زدن یکپارچگی سرزمینی ملیت ها، ایجاد رقابت های مصنوعی و غیرلازم در میان بخش های مختلف تقسیم شده یک سرزمین عملی شده است. و اینک بلوچستان در معرض چنین تعرضی قرار گرفته است.

تاریخ پراکندن خلق ها و سرزمین آنها در ایران، در صد سال گذشته چه در دوره پهلوی ها و چه در دوره جمهوری اسلامی یکی از سیاست های راهبری دولت ایران بوده است. تقسیمات غیرضروی اداری تحت نام استانهای جدید چیزی جز ایجاد رقابت های مصنوعی میان یک خلق و حتی شعله ور کردن تضادهای غیرلازم میان خلق های ساکن در ایران حاصل دیگری ندارد. برای نمونه خلق ترک در صد سال گذشته در 13 استان مختلف پراکنده شده است. این پراکندگی به معضلات بسیار جدی در شرایط کنونی و حتی ناهنجاریهایی در چشم انداز تغییرات سیاسی در ایران ایجاد میکند. اینگونه سیاست ها جدا از برهم زدن یکپارچگی سرزمینی/ملی خلق های غیرفارس، به تفرقه میان یک خلق به خاطر رقابت هایی در خصوص به اصطلاح منافع استانی، و یا گاه تداخل سرزمینی خلق های مختلف در استانها و با ایجاد اختلاف میان آنها راه میبرد و آب گل آلودی میسازد که تنها استعمار داخلی و سیطره جهنمی شونیسم حاکم از آن سود میجوید.

اتحاد دمکراتیک آذربایجان- بیرلیک، سیاست تقسیم بلوچستان به چهار استان را سیاستی در راستای استعمار داخلی تلقی میکند و به دلیل بسیار روشن، این سیاست را عامل برهم خوردن یکپارچگی سرزمینی ملیت ها، ایجاد اختلافات درون خلقی بین آنها و تشدید تضاد میان ملیت ها میداند. به همین دلیل ساده نیز بیرلیک عمیقا با تقسیم بلوچستان به چهار استان مخالف کرده و بشدت آن را محکوم میکند.

زنده باد اتحاد هر چه بیشتر ملیت ها

اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک

2020-11-28

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*