سدهای بلوچستان پر از آب هستند و کشاورزان در پایین دست همچنان از بی آبی درمانده اند و نميدانند شکایت به کجا ببرند.

مسئولان ایرانی یک یکی به بلوچستان می آیند و می روند ولی هیچ تغییری در وضع افتضاح زندگی مردم ایجاد نمی شود. همه چیز فقط روی کاغذ و ساختگی است.

این پیام را از دشتیاری، جایی که می توانست مهد کشاورزی بلوچستان باشد، جایی که چند ده متر با سد پیشن فاصله دارد؛ برایتان می نویسم ولی می بینید که با بی کفایتی مسئولین زمین ها خشکیده و کشاورزان با مشقت اینگونه در تقلا برای رساندن جرعه ای آب به زمین ها هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*