سالیان درازیست که نگاه تبعیض آمیز شما مسئولین گریبان گیر ملت بلوچ شده است

همه ما شاهد به غارت رفتن اموال ملت بلوچ توسط  افراد وابسته به رژیم و انتقال آن به مرکز هستیم و جنایاتی همچون کشتن سوختبران و هزاران جنایت دیگر که ، قلم برای نوشتن کم می‌آورد و حال شاهد  طرح تقسیم بلوچستان توسط همین مسئولینی که تشنه به خون ملت بلوچ هستند، هستیم که میتوان این را بزرگ ترین جنایت بر ملت بلوچ دانست. 

شاید چندین سال پیش طرح تقسیم بلوچستان توسط شما مسئولین زیاد مورد انتقاد قرار نمیگرفت ولی حال ملت بلوچ به آن سطح آگاهی رسیده که حتی اجازه نمی دهند وجبی از خاک بلوچستان را از بلوچستان و از ملت بلوچ جدا کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*