برگرفته از توییتر آقای سینا انتصاری، از دروایش گنابادی و «متهم» سیاسی عقیدتی که به شهر میرجاوه در بلوچستان تبعید شده است.‌

«اینجا محل #تبعید من است. مجازات من دوری و انگشت زدن های روزانه‌ام نیست، دیدن مکرر این صحنه‌هاست، این بار شما را هم شریک می کنم».

پ‌.ن:
استان بلوچستان و سیستان در راستای سیاست های فاشیسمی و نژادپرستانه حکومت های مرگزگرا در طول ۹ دهه اخیر به محل تبعید زندانیان و فعالین سیاسی تبدیل شده است.

جدای از این موضوع با توجه به شرایط ویژه و موقعیت سوق الجیشی که بلوچستان دارد رژیم با فقرتحمیلی و ایجادناامنی سعی در کوچاندن مردم و تصرف آن را دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*