یورش ماموران انتظامی سوران به مَنڈی های سوخت/اتحاد مردم و جلوگیری از مصادره سوختِ سوختبران

به گزارش رسانک ماموران انتظامی رژیم در شهر سوران به محل سوخت گیری خودروهای سوخت بر(مَنڈی) در روز شنبه ۱۹ مهرماه ۹۹ یورش برده و قصد مصادره آنها را داشته که با اتحاد مردم روبرو و متواری شدند.

با فقرتحمیلی رژیم در استان مردم بلوچ به اجبار برای تکه نانی مجبور می شوند که به شغل های پرخطری چون سوختبری روی بیاورند که گاها باعث از دست رفتن جان و مال شان می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*