من په وتی چاگردئے جنێنان پرێشانان !

  • بانُک تهمینه میلانیئےنبشتانک و مهندس هسێن نگراویئے پسّئو
    هیلاری کلینتونئے اکسا من چارگا اتان ، که امریکائے راجدپترئے ائولی جنێن اَت که په رئیس جمهوری اُگدهئے گچێن بوَگا اۆشتاتگ‌اَت .آییئے دێم چه وتی دلجمی و پهرا تْرپگا اَت . گردنی مِک اُت و هما اُگدها اۆشتاتگ اَت که تنی وهدی هچ جنێن آ اُگدها سر نه بوتگ اَت . من وهدے که آییئے گۆنَگ چارت ، آییئےچمانی کَل کْرِچْک چَلّ و پیریێا آییئے پۆستے ورناییئے درۆشم چێر ترێنتگ‌اَت۔ بله سۆبمندێن بچکندگان آییئے دێما دگے رُژنے بکشاتگ اَت. منا آییئے سیاسی سِتک و هئیالے باروا گپے کنگی نه انت۔، نئیکه رند چه آمریکائے واکئے دزگرَگا پد ، وتی ملکا چے کنت وچۆنێن گمانے داریت. بلکێن گپ اش اِنت که یک انسانے چه ما جنێنان، چه وتی بُود و رُجا اے جاگاه و اُگدها اۆشتاتگ۔ ما انگت بوتاکس و پروتِز ، دێمئے بُرّ و دِرّئے گر و چیلّا مانگیشتگێن و بے وڑێن سینگارگ په ما دایمی رهبندے بوتگ . اے پێمێن بود و تاکتا په وتی ملکئے جنێنان واهگداران، که گۆن دراهێن زلم و زورانسری که آیانی سرا بوَگ اِنت، پدا هم منگَلیگ و گۆشانی دُرّان په وشدل اَنت و آیانی زلمئے نمنّگئے تئوار تَنگهانی زردێن رنگے تها بێگواهَ بیت .
    من وتی ملکے جنێنانی بارئوا پرێشانان . که انگت رسانکدرانی دُگنیا گرد اَنت و گۆل انت و گوشکند په یکدگرا دێمَ دئینت بلئے دراج و پَدّرهوکێن نبشتانکان په بێه نه واننت که چه آیانی تهمبلئے کساسا دَر اَنت . اسلا گپ اِش اِنت که آیان زانگئے هچ هُب نێست . په مئے جنێنان رسانکدرانی دُگنیا تو گوشئے همے بێگاهئے دروازگانی دَپئے مجلس و وشّ نیادی انت، بله گۆن نۆکێن لنکُکی تلپونانی مارشت و پهر و شانا مان لهم و آسودگێن مُبلانی سرا تلگ اّنت .
    چه جهانئے هالان و سسایان نا سرپد و وانگ په آیانی کۆپگان گوشئے گرانێن بارے !
    وتی چاگردے جنێنانی بارئوا پریشانان!

مهندس هُسێن نگراویئے پسئو چه خوزستانا په بانُک تهمینه میلانیا
من تئیی نبشتانکا په دلجمی وانگا اتان که دلئے دْریکّگانی تئوار گێش بئیان بوت اَنت . پرچے که گۆن وت هئیال‌اُن کرت، جنێنے که چُشێن نبشتانکے نبشته کرتگ و جنێنانی دلسێاهێانی اے وڑا گموار اِنت ، نزانت که اے مئے مردێنانی کۆته پگری و آهیریئے سئوَب اِنت که جنێنان وتی شرّ و گَندگئے گوَم و گێگا چَپّکائی گچێن کننت . چه سَدا چونت مردێنا په جنێنانی مالومداری و زانتکاریا هئیال گْوَر اِنت ؟ اے ما مردێن اَنت که وتی گچِێنانی تها انچێن کدر و ارزشت اێر کنێن که مئےجنێن جئوهرئے بدلا وتی زاهرا بسینگاریت تانکه چه اێوکیئے بزگی و بے وسیا وتا آجو به کنت ؟ په بژن بگوَشان که چۆنێن بے بزّگێن وهد و باریگے په جنێنئے کلمانٹ بئیگا اێلانێن کُرتگ، بێد اشیا که آ وشدلێن باریگئے دورانا گۆن انسانی رهبندے آیانی هئیالا بدارێن.
درێگتێن بانُک میلانیا بزانتێن که بانُک هیلاری کلینتون مان راجمانے زند گوازێنگ انت که مُلکئے کانود و رهبند آییئے پُشت و پناه انت و راجئے زانتکاران جنێنئے کدرا گۆن آییئے جئوهرا زاننت و زاهرا نچار انت
درێگتێن بانُک میلانیا بزانتێن که آ ملکا مردێنان چۆ هێل کُرتگ که جنێنا گۆن رنگ و پۆست و کد و بالادئے کساسا شَر و گندگ مزاننت . اۆدان مردانی مان مێاتکی یا نه مَنَگئے سرا تێزاب شانی ‌نه‌بیت . اۆدان وهدے که جنێن وتی جۆدا گچێنَ کنت ، آییئے نام کهبگ نه‌انت . ادان جنێن باید انت که به نندیت و وداریگ ببیت و چمان دو دو به کنت تا وهدے که کتاب وانگئے بدلا هر رۆچ آدێنکے دێما به اۆشتیت و گۆن وتی رنگئے رجینگا وتی اێوکی و ابیتکییئے ننگا شه وت بسندیت و دور بکنت۔

بله بانُک میلانی ….من چۆ نگوشان کسه چپ اِنت . جنێنانی بدلا من مردێنانی بارئوا پریشانان که وتی جنێن‌اِش هنچو رودێنتگ اَنت که چه آیانی پاکێن دَامُنا هما مرد په ارشا رَستگ اَنت که اجبێن وبے کساسێن پگارکه گوشئے ارشا اِستاران ڈیکَ دئینت و اے وڑا شه سَدا ۴۔۹۹ نپر سرکاری دُزّ مردێن اَنت .

بانُک میلانی نون چه ادان هچ مردێنے چه جنێنئے دَامُنا ارشا سرَ نه بیت . پرچے که ادان دامُن انچو کسان ترِّێتگ انت که گۆشئے …بوتگ اِنت . تچکێن گپ اِش اِنت که ما گۆن اے جنێنانی دَامُنا چے کرتگ که آیانی کُٹّا رُستگێن ساپ و سادگێن مرد دُزّ و مالوار بوتگ انت و جنێن چه وتی بُرزێن جاگاه و اُگدها جَهل کپتگ وبزگ انت!! ؟
هسێن نگراوی ( خوزستان )
رجانک : مزار بلۆچ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*