تاریخ سازی دروغین با نام‌گذاری های ساختگی/ سند قانون مجلس در رابطه با تغییر نام “نصرآباد” به زابل در سال ۱۳۰۹ به دستور رضاخان پهلوی

رسانک/ تصور در ابتدا بر این بود که این شهر نصرت آباد است بعدا برایشان مشخص شد که “نصرآباد” است. برخی هم حسین آباد گفته بودند.

تاکید می شود در این سند عنوان شده است که منظور از نصرت آباد در مصوبه آذر ۱۳۰۹ قریه ای به نام نصر آباد بوده است که در نقشه های انگلیسی نصرت آباد سیپی نامگذاری شده است.

لازم به ذکر است که نام زابل تاریخی است و مربوط به زابل افغانستان است، به همین خاطر پهلوی ها دست به یک دزدی تاریخی زده و نام زابل افغانستان و تاریخش را به نصر آبادی که کمتر از ۲۰۰ سال سابقه داشت زدند.
“برگرفته از صفحه اینستاگرام حبیب الله بلوچ”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*