ترانس برقی وسط آب در سایه بی توجهی مسئولان

رسانک/ پس از بالا آمدن آب در نزدیکی کوه خواجه در شهرستان نصرآباد (زابل) بسیاری از زمین ها زیر آب رفته است.

در این میان یک ترانس برق نیز در حال رفتن زیر آب است که عدم توجه مسئولان ذیربط مردم این منطقه را نگران کرده است.

در این‌باره رئیس اداره برق شهرستان نصرآباد گفته: بخشی از اقداماتی که وظیفه اداره برق بوده انجام گرفته و کتبا به مالک ترانس نیز که یک ارگان دولتی است اعلام شده تا جهت پیگیری جابجایی شبکه برق و ترانس مراجعه کند که تاکنون هیچ اقدام از طرف آن اداره انجام نشده است.

رئیس اداره برق اسمی از ارگان دولتی مذکور نبرده است اما مسئله ای که مشهود است بی کفایتی مسئولان و عدم توجه به این موضوع خطرناک میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*