پیام شما؛نام اصیل شهرها و آبادی‌های بلوچستان

مهاجمان فاشيست تنگ‌نظر پس از اشغال سرزمين بلوچستان بگونه‌ای ديوانه‌وار به بلوچ‌زدايی پرداخته واين عمل ضدبشری را با حمایت همه‌جانبه‌ی رضا میرپنج، کشتار و سرکوب جنون آميز بيشماران بيگناه و تغيير نامهای اصيل بلوچی آغاز کردند.

ازآنجائيکه اسامی اصيل بلوچی شهرها و مناطق بلوچستان با قدمت طولانی در ذهن آنان نمی‌گنجيد و عاجـز از درک معانی بسياری از اسامی اصيل بلوچی بودند، جاهلانه و با بی‌‌احترامی به زبان بلوچی و با ناديده گرفتن تاريخ بلوچستان با اصطلاحات عجیب و غریب فارسی و در مواردی بی معنا جايگزيـن کردند.

ليست زير اسامی بلوچی شهرها و اسامی باب طبع فاشیستهای دوران رضامیرپنج را نشان می‌دهد.

اسامــی بلـوچـی
اسامــی غيــربلـوچـی

پهره
ايران شهـر

بـُـنپــور
بـَم پـــور

پنوچ يا پنوز
فنوج

چامپ
چانف

چَهبار
چهار بهار ـ چابهار

کنرک
کنارک

پيشّـِـــن
پيشين

ايرُکشان
ايرافشان

مـه گــس
مهرستانِ ـــ زابلی

شستون
شهستان – سراوان

دِزّک
داورپناه

جــالک
جالق

کووَگ
کوهک

ڈمِّــن
دامَــن

واش ـ خواش
خاش

اِئيـرآپ، دزآپ
زاهدان

شهـدراج
شهردراز

آزناباد
ازمن آباد

سـْـرادان
سَــرای دان

بشکــرد
بشاگرد

گنــداوگ
قصـر قنـد

سـِب ( چــِب )
سيـب

نيلَگــوک
نيلگـون

تيگاپ
تيغ آب

نسکنت
نسقنــد ـ نص قند

هوشاپ
خوش اب

چانلـی ( نَلی چاه)
چاه علی !

گــْـــوَرکــٌـه
گوهرکوه

کتارهنجک
قطار خنجک

سرسورگ
سرسوره

بگدانی
بغدانی، بغدانيه

هيــت
حيط

هُژنگ
خُشنَک !

زِه آپ
ذهاب

مــُک رحمت ( مـَچ رحمت )
مغ رحمت

کـُـنــٹــکئ
کــنــتــاکـی

دپ تولگ
دفـتـولک

مهترآباد
محترم آباد

مـُهـت
مخت

گــِـــــه
نيک شهــر

زنگـرآپ
حق آباد

گِنــدآپ
قنـد آب

نائـوگ
ناهوک

حسين آباد، نصر آباد
زابل

بخش غربی نيمروز
سيستـان

جاشـک، بنگلان
جاسـک

دوست محمـد
هيرمنــد

دپتـان، تپتان
تفتان

بکشـاں
بخشـان

اپشــاں
افشــان

اپْــتـِــر
ابــتــَر

آپ گـورانـڈاں
آب گوراندان

زِه لمپــاں
زهلفان

دولاپوکــاں
دولابکان

چاه شوروک
عاشقان حسينی !

گوناپشکاں
گونفشگان

جـُگريـں بيــٹ
جغری بيت

گرميـں بيــٹ
گرم بيت

کـئورسـر
کوثـر

(✍🏻محمدکریم بلوچ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*