جلسه پرسش و پاسخ برخی از فعالان سیاسی بلوچستان ( همایش ملی بلوچستان) با دبیر کل حزب مردم بلوچستان

جلسه پرسش و پاسخ بخش اول

جلسه پرسش و پاسخ بخش دوم

بخش سوم:

س – و در مورد ائتلاف فدرال خواهان توضیحاتی بدهید و نقش و اهمیت حزب مردم بلوچستان را در این ائتلاف

ج – حزب مردم بلوچستان از بنیانگذاران کنگره‌ی ملیت‌های ایران فدرال است، که در سال ۲۰۰۵ تأسیس گردید. کنگره اتحادی از احزاب، سازمان‌ها و تشکلات متعلق به ملت‌های خارج از حاکمیت در ایران است.

کنگره‌ی ملیت‌های ایران فدرال اتحادی استراتژیک است که هدف آن هماهنگی و سازماندهی نیروهای سیاسی متعلق به ملت‌های خارج از حاکمیت که برای رسیدن به حاکمیت ملی و تأمین حقوق برابر مبارزه می‌کنند، است. اتحادهایی که نیروهایی از ملت فارس در آن حضور دارند به ترتیب تأسیس عبارتند از شورای دمکراسی خواهان ایران،‌‌ همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و شورای مدیریت گذار که حزب مردم در آنها حضوری تعیین کننده دارد.

هدف نهایی حزب فراهم نمودن امکان مشارکت مردم بلوچستان در تصمیم گیری برای ساختار سیاسی‌ای است که حاکمیت ملی مردم بلوچستان را پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، در سیستم اداری، حاکمیت مشترک دوگانه و خودمختاری درونی بر اساس حق تعیین سرنوشت تأمین کند.

س – کدام احزاب عضو این ائتلاف یا اتحاد هستند؟

ج – اعضای کنگره ملیتهای ایران فدرال عبارتند از:‌
جبهه متحد بلوچستان
جبهه مردم بلوچستان
جنبش فدرال دمکرات آذربایجان
حرکت ملی – دمکراتیک ترکمن
حزب اتحاد بختیاری و لرستان
حزب تضامن دموکراتیک الاھواز
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب کومله کردستان ایران
حزب مردم بلوچستان
سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن
سازمان مردمى کُرمانج
کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان
کانون فرھنگى و سیاسى خلق ترکمن

اعضای شورای دمکراسی خوان ایران عبارتند از :
جبهه دمکراتیک ایران
جبهه متحد بلوچستان
جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه
سازمان فرهنگی و سیاسی خلق تورکمن
حزب اتحاد بختیاری و لورستان
حزب تضامن دمکراتیک اهواز
حزب دمکرات کردستان
حزب کومله کردستان ایران
حزب مردم بلوچستان
کانو فرهنگی و سیاسی آذربایجان

اعضای همبستگی برای آزادی و برابری در ایران عباتند از :
حزب دموکرات کردستان ایران
حزب دموکرات کردستان
حزب کومله کردستان ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات
اتحاد دمکراتيک آذربايجان- بيرليک
حزب تضامن دمکراتيک اهواز
حزب مردم بلوچستان
شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران
کومله زحمتکشان کردستان

به دلیل اهمیت سیاسی حزب مردم در معادلات سیاسی یک عضو حزب در مدیریت شورای گذار که متشکل از افراد سیاسی است حضور دارد.
شورای مدیریت گذار از فعالان منفرد و تأثیرگذار تشکیل شده است.

جلسه پرسش و پاسخ بخش چهارم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*