جلسه پرسش و پاسخ برخی از فعالان سیاسی بلوچستان (همایش ملی بلوچستان) با دبیر کل حزب مردم بلوچستان

جلسه پرسش و پاسخ بخش اول

بخش دوم:

س – واجه بلیده ای شما قدرت فدرال خواهان و نیز مرکزگرایان را چگونه میبینید؟

ج – ایران یک کشور چند ملیتی است. هیچ ملتی از اکثریت جمعیتی مطلق برخوردار نیست. ملتهای بلوچ، ترک، ترکمن، عرب، کرد، لر و نیروهای براندازی از ملت حاکم میتوانند با تقسیم قدرت یک سیستم فدرال را بر پایه های برابری حقوقی و با حاکمیتی دوگانه بر مرکزگرایان تحمیل کنند.

نیروهای مرکزگرا به این نتیجه رسیده اند که نمیتوانند بدون تقسیم قدرت ایران را به شکل مرکزی و حاکمیت یک ملت اداره کنند. بخشی از نیروهای ملت حاکم صادقانه از تقسیم قدرت سیاسی و فدرالیسم حمایت میکنند بخشی دیگر خجولانه یک سیستم غیر متمرکز را راه حل میپندارند.

س – فی الحال از نظر سازماندهی و قدرت سیاسی کدام یک قوی تر است؟

شرایط دارد به نفع ملت های خارج از حاکمیت و اتحادهایی از نیروهای برانداز ملت فارس که در کنگره ملیتهای ایران فدرال،‌ شورای دمکراسی خواهان ایران ،‌ همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و شورای مدیریت گذار ورق میخورد.

احزاب مرکزگرا از سازماندهی لازم برخوردار نیستند و به عنوان مثال طیف های مختلف سلطنت طلبان و طیفهای مختلف جمهوری خواهان یکدیگر را دفع میکنند. نیروهای مرکزگرا چشم به حفظ نیروهای سرکوبگر نظام در بکارگیری آنها برای رسیدن به قدرت سیاسی و اقتصادی دوخته اند تا کودتا گونه به کمک آنها قدرت مرکزی را حفظ کنند. در این زمان شرایط بین المللی و شرایط اقتصادی جهانی باز تولید دیکتاتوری مرکزی در ایران را به نفع منافع خود نمی‌بیند.

جلسه پرسش و پاسخ بخش سوم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*