بیداری نسل کنونی بلوچستان آغازی بر پایان ستم

رسانک/ نسل نوجوان و جوان بلوچستان در سالهای اخیر به وفور نشان داده اند که از ظلم و ستم روا داشته شده توسط حکومت های مرکزگرای ایران بر مناطق مختلف بلوچ نشین به آگاهی، رشد و بیداری مناسبی رسیده اند.

بیداری این نسل بیداری بلوچستان است. این بیداری باعث شده تا بلوچستان در مقابل نامهربانی ها و تبعیضات رژیم ایران واکنش نشان بدهد و نسبت به آن اعتراضات مسالمت‌آمیزِ مدنی راه بیاندازد.

این آگاهی در حالی بین ملت بلوچ نمایان گشته که مرکزگرایان اقلیم بلوچستان را در پایین ترین سطوحِ توسعه، عمران و آبادانی قرار داده اند.

با وجود این نگاه ویژه نسل کنونی به مقولاتی همچون آموزش و حفظ فرهنگ و نمادهای ملی #بلوچستان نشانگر قدرت دلسوزانِ واقعی این سرزمین است که در بدترین شرایط هم توانسته اند به سرزمین مادری عشق بورزند و مبارزه ای تمام عیار برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی آغاز کنند تا بر ستمی که نزدیک به یک قرن بر آنها روا داشته شده را پایان دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*