سرجمێن مارچ و پروریئے 2020 گڈّی رۆچانی هالنامگ

1 – بیست و هپت پروریا، اێرانئے سیاڈیا دینی زانۆگر، مئولئوی مهمد کلندرزهی دزّاپئے شهرا مان آییئے لۆگا دزگیر کرت.

2- بیست و نه پروریا، دزّاپا ابدُلباست بادین نامێن بندیگے که امرا بیست و هپت سالی بوتگ و نادراهیئے سئوبا بو الیئے نادراهجاها راهش داتگ، رسگا رند بێران بوتگ.

3- یک مارچا، یکشمبهئے رۆچا یک لانچێئے ناهدا که نامی هسئین ملاهی، آییئے پتئے نام اسهاک و کلاهی بندنئے جاهمنند بوتگ دریاپانی پلیسئے تچکێن تیرشانیا کشگ بوتگ.

4- دو مارچا، مرسادئے لشکریان بلۆچێن تێل کشّێئے سرا تیرشانی کرت که چه اشیا کسے کشگ نبوت.

5- دو مارچا، کُهوَنئے دینی وانگجاهئے تالب ابدلگپّار شهدادزهی راسکئے سیاڈیئے ادارها لۆٹاێنگ و جست و پرس کنگ بوت.

6- چار مارچا، رۆدراتکی بلۆچستانئے دو سیاسی جهدکار که آیانی نام رهمدل بلوچ و الی بلۆچ ات چهبار و شستونئے شهران لهتێن بێنام و نشانێن مردمانی دستا کشگ بوتنت.

7- هشت مارچا، سیاڈیئے لشکریان مان جنگ و مێڑێا سلاه بندێن مردمے که آییئے نام الیاس نارۆیی ات دزاپئے شهرا کشت.

8- ده مارچا، ڈنگێا ملّی بانکئے شاهێئے سرا ارش کرت، چه ده ملیون تومنا کمتر زرّی پُلِت و چه اۆدا تتک.

9- ده مارچا، گیابانی مدگان سربازئے شهرئے سرا ارش کرت.

10- ده مارچا، چه بلۆچ بُکسُر دانیال شه‌بکشئے کامیابێن مشتجنیا اێرانا المپیکئے بهر زورگئے مۆه رست.

11- یازده مارچا، پلیسا مردمانی مچّیێئے سرا تیرشانی کرت و چه اشیا چار بلۆچ زدگ بوتنت؛ مردمانی مچّی و زهرشانی پمێشکا بوتگ‌اَت که پلیسا پێسرا گاڑیێئے سرا تیرشانی کرتگ‌اَت.

12- دوازده مارچا، لهتێن مردم دزّاپا گۆن لۆپ بوتگێن جاهمنندێئے جۆنا دپ کپتنت.

13- چارده مارچا، هشت سالگێن کۆدکے که نامی مهرزاد رهمی ات و دشتیاریئے شهرئے سیتل نامێن جاگهێئے جاهمنندے ات هۆٹکێا بُکّت و بێران بوت.

14- بلۆچێن تێل کشّے که نامی آسپ الّاه زهی بوتگ و آییئے پتئے نام ابدُرسول و هُنگئے جاهمنندے بوتگ، چه پلیسئے تچکێن تیرشانیا کشگ بوتگ.

15- دو دینی زانۆگر: “هاپز ابدلهئیّ آرامش” و “سئیید آرامش” ڈسّ کووید نۆزدهئے هاترا چه بندر ابّاسئے بندیجاها هدارکیا آزات بوتنت.

16- شانزنده مارچا دوشمبهئے رۆچا واشئے سمنٹئے کارجاها چه کلینر مشینئے تْراکا یک پوریاتگرے بێران و هشت پوریاتگر ٹپّیگ بوتنت.

17- هبده مارچا سئےشمبهئے رۆچا هاپز ازگر کۆهی دزّاپئے بنجاهی بندیجاها راه دئیگ بوت.

18- هبده مارچا پهرهئے چاه جمال نامێن جاگها بێنام و نشانێن لهتێن مردمان گاڑیێئے سرا تیرشانی کرت. چه اشیا یک کسے بێران بوت و دگه مردمے ٹپّیگ بوت. زدگێن مردمئے نام الی بامری و آییئے پتئے نام رهمدل انت.

19- هبده مارچا پهرهئے مهمدان نامێن جاگها بێنام و نشانێن هۆربندێا یک بلۆچ جاهمنندێئے لۆگ ڈالێنت.

20- هژده مارچا چارشمبهئے رۆچا، سلاه بندێن لهتێن مردمان امین رئووپی نامێن مردے که شستونئے جاهمنند ات کشت.

21- بیست و یک مارچا دو برات که نامش الیرزا مستان و مهمد مستان ات چه زهکئے نێم چاتان یکّێئے تها بکّت و بێران بوتنت.

22- بیست و دو مارچا پرامرز سپیدکار نامێن ورنایے که آییئے پتئے نام مهمد رزا ات و ابترئے جاهمنندے ات پلیسئے دستا کشگ بوت.

23- بیست و دو مارچا پنچ بلۆچێن جاهمنند که آیانی نام هبیب، الی، ابدرهیم جمالی، ابدلکیّوم همّلی و ابدلواهد بلۆچی انت راسکئے سیاڈیئے ادارها لۆٹاێنگ و جست و پرس کنگ بوتنت.

24- بیست و سئے مارچا مینابی جاهمنندے چه وکشێن گرازێئے ارش کنگا ٹپّیگ بوت.

25- بیست و سئے مارچا اشرپ هسئین زهی نامێن مردمے سربازئے کئورا بکّت و بێران بوت.

26- بیست و چار مارچا هاپز ابدُرشید رێکی که مگسئے نندۆکے انت سیاڈیئے دستا دزگیر کنگ بوت.

27- بیست و هپت مارچا جئواد بیر نامێن ورنایے که پتئے نامی انور و پیشّنئے جاهمنندے ات مزنکاورئے کئورا بکّت و بێران بوت.

28- بیست و هشت مارچا پلیس گۆن واشئے لهتێن جاهمنندان جنگ و مێڑ کرت.

هالنامگ #مارسهالنامگ #خبرنامهمارس #خبرنامه

newsletter #Rasank_newsletter

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*