مرکز جامع سلامت روستایی شارک شهرستان کسرکند یک ماه فاقد پزشک

به گزارش رسانک مرکز سلامت روستایی شارک از توابع بخش تلنگ شهرستان کسرکند حدود یک ماه است که فاقد پزشک است.

طبق گزارشات رسیده به رسانک از اسفندماه ۹۸ تا به امروز مرکز مذکور بدون پزشک بوده است. ایضا در بهمن ماه ۹۸ هم دو هفته این مرکز فاقد پزشک بودن را تجربه کرده است.

بخش تلنگ شهرستان کسرکند با ۶۷ روستای دارای سكنه و جمعیت ۱۶ هزار ۴۷۴ نفری در ۶۵ كیلومتری مركز شهرستان کسرکند واقع شده است.

گروهخبریتحلیلی_رسانک

کسرکند #تلنگ #مرکزجامعسلامتروستاییشارک #زیرساخت_بهداشتی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*