پنۆچا دو بلۆچ چه ماپیایی مردمانی دستا آوار جنَگ بوتگ

رَسانک نیوز

دو جهمنندێن بلۆچ کسانێن وهدیئے تها یک ماپیاێن گروپئے دستا مالی هسابیئے واستا که آییئے نزّیکان دستا پنۆچئے شهرا آوار جنَگ بوتگ و آیی جسمی آزار دئیگ بوتگ.

آییئے دوێن بلۆچێن جهمنندانی پجّار (دانیال نسرتی پور)، ۱۸ سالگ، جنگیئے چُکّ و (دلیپ نسرتی)، ۴۲ سالگ، پنجشمبهئے چُکّ، هر دوێن پنۆچئے نندۆک گوَشگ بوتگ‌اَنت.

گۆن رستگێن هالا، دانیال رمزانئے ماها و ۲۸ اسپند ۱۴۰۲آ، رَند چه اِشیا که گۆن ماشینئے گۆما و گۆن پێسریگێن پروگرامیئے گۆما آییئے لۆگئے دپا پێش دارگی هسابا هراب بوتگ و په کمکئے واستا دێما شُتگ، ناجوانیئے گۆما جنَگ و ٹپّیگ کنگ بوتگ و آییئے لۆگئے دپا ماشینئے نندۆکانی دستا آوار جنَگ و ماشینئے سندوکا کنگ بوتگ و رَند چه ۱۸ رۆچا دلیپ انگت چه پنۆچئے شهرا همے مردمانی دستا آوار جنَگ و نامالومێن جاهے برگ بوتگ.

گوشگ بیت که آوار جنۆک گۆن (ل ـ الف)ئے پَجّارا گوشگ و اپگانستانئے نندۆک گوشگ بوتگ و مالی هسابیئے جێڑهیئے سرا گۆن اے دوێن مردمانی سیادان گۆن (ر ـ ن) پَجّارا آ آوار جنَگ بوتگ و آییئے آجویی هسابئے سپر کنگئے شرت کنگ بوتگ.

همے کارئے واستا، یک ویدیئوے چه اے دوێن جهمنندێن بلۆچانی آزار دئیگا آوار جنۆکانی دستا په آییئے لۆگئے مردمانی واستا راه دئیگ بوتگ و گوانکئے تها شنگ کنگ بوتگ که جهمنندێن بلۆچانی اهساسان ٹپیگ کنگئے سئوب بوتگ همے واستا رسانکئے شنگ کنۆک چه اے ویدیئوئے شنگ کنگا دست داشتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*