راسکا یک بلۆچ جهمنندے سپاهئے کارندهانی تیرگواری سئوبا ٹپیگ بوتگ

رَسانک نیوز

شمبهئے شپا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، بلۆچ جهمنندے گۆن یک سپاهیئے کارندهئے دستا راسکئے شهرا دو تیرئے آماچ کنگ بوتگ و سکّ ٹپّیگ بوتگ.

اے بلۆچ جهمنندئے پجّار (نێکی آسکانی) جلالئے چُکّ و هنگئے دمگانی مردم و راسکئے نندۆک گوَشگ بوتگ.

گۆن رستگێن هالا، سلاهبندێن مردا نێکئے لۆگئے دپا تیرگواری کُرتگ و نێکی همے تیرگوارئے سئوبا چه سێنگ و دستا تیرانی آماچ بوتگ و رَند چه اِشیا که راسکئے نادراهجاها رسێنگ بوتگ، بازێن ٹپانی سئوبا چهبارئے املم اَلیئے نادراهجاها برگ بوتگ.

گوَشگی اِنت که سلاهبندێن مرد بُن و بێهی پاکستانئے مردم اِنت و رَند چه تیرشانیان گار و گم بوتگ.

گۆن ۲۰۲۳ئے سالئے جم بوتگێن هالان، کم چه کم ۱۹۲ بلۆچێن جهمنند سلاهبندێن مردمانی تیرانی آماچ بوتگ‌اَنت که آیانی تها ۱۵۰ کس بێران بوتگ و ۴۲ کس ٹپّیگ کنگ بوتگ. اے مردمانی تها پنج گوَنڈێن چُکّ و چار زالبۆل هم بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*