استان بلوچستان و سیستان کمترین سن پدر در اولین فرزندآوری را دارد

به گزارش رسانک، آمار‌های سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد، بیشترین میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری مربوط به تهران با رقم ۳۴.۵ سال و کمترین آن مربوط به استان بلوچستان و سیستان با ۲۷.۱ سال است.

بر اساس این آمارها در اولین فرزندآوری در کل کشور در سال ۱۴۰۲ میانگین سن پدر ۳۲.۱ سال و میانگین سن مادر ۲۷.۳ بوده و میانگین سن پدر در نقاط شهری برابر با ۳۲.۷ سال و نقاط روستایی برابر با ۲۹.۹ سال بوده است.

طبق این آمار، در این خصوص مقدار شاخص در نقاط شهری ۲۸.۱ سال و در نقاط روستایی ۲۴/۴ سال است.

بیشترین میانگین سنی مادران در اولین فرزندآوری بین استان‌ها مربوط به تهران با ۳۰.۸ سال و کمترین آن مربوط به بلوچستان و سیستان با ۲۲.۷ سال است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*