دُزاپا یک بندگی رند چه شش ماها آجو بوتگ

رَسانک نیوز

پنچشَمبِهئے رۆچا 30 پروردین ماهئے 1403آ، یک بندیگے که دزاپئے زهرشانیا هئوار بوتگ، 1402آ” 28 مهر ماه جُمَهئے رۆچا، گۆن لٹ و کۆٹا امنیتی نیروانی دستا بندیگ کنگ بوتگ، 6 ماها هبس تهزیری کرتگ، رند چه 6 ماه زندان گوازێنتگ آجو بوتگ.

اے بلۆچ زندانیئے پجار “هامد شێروزهی اِنت” گوَشنت دزاپئے جهمنند اِنت.

گوشگی اِنت 1402/28 مهرها سدانی کساسئے بلۆچ جهمنند، تنتنا کسانێن کۆدک هم چه سرکارئے نیروان امنیتی نێمگا گۆن زپت و زۆر بندیگ کنگ بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*