کهیرئے دمگا کۆدکے آپا بُکتگ، نام و نشانی درکێچگ بوتگ‌اَنت

رَسانک نیوز

چارشمبهئے رۆچا 5 اردیبهشت ماهئے 1403، بلۆچ کۆدکے مان بیرئے هلکا، دمگ کهیرا آپا بُکیت و بێران بیت.

اے بلۆچ کۆدکئے پجار، “پرشاد ابدالله زهی” 12 سال انتی، ابدالرهمانئے چُک اِنت، دمگ زرآبادا، بیرئے هلکئے جهمنند اِنت.

دمگی اهوالکارانی گوشگئے مُتابکا، “پرشاد ابدالله زهی بے ساهێن جسد گۆن بازارئے مردمانی و اۆشناگرانی بازێن کۆشش هشر و مدتا درگێجگ و چه آپا کشگ بوتگ.

اے گپ گوشگ المی اِنت اے مزنێن هار گێجێن هئور و هرّگان سئوب بوتگ انت زرآبادئے دمگا نازێن لۆگ جاده، باگ وهئیران و آدرئے آماچ ببنت. جاے جاے زردآباد انچش گندَ بیت گوشئے تَلاوگ بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*