مئولوی دۆست مهمد درواه: آ کسانے که جُتایی و بےاِزّتیئے دُمبا اَنت آ پاسدێن مردم اَنت

رَسانک/ مئولوی دۆست مهمد درواه، چه کهکئے هلکا و زهکئے شهرئے دمگانی جمهئے پێشنماز، اَزیزی زابلئے جمهئے پێشنمازئے بارئوا که مئولوی اَبدالهمید و مکّیئے کارندهانی بارئوا گپّی کُرتگ بوتگ هبری کُرتگ و پسئوی داتگ.

مئولوی درواها گوَشت: لهتێن مردم اُستانئے تها هست که جُتایی و جنگئے دُمبا اَنت و اهل سنتئے واجهانی بارئو بے‌اَزّتیێن گپّ کننت که مردم پاسدێن مردم اَنت.

اے بلۆچێن واجها په زابلئے جمهئے پێشنمازا گوَشت: ما اے بے‌اِزّتیانے که چه لهتیئے مردما پێش کئیت تهمبل نکنێن و آییئے و آییئے هکومتئے پَسّئوا دئیێن.

گوَشگ ببیت که چارشمبهئے رۆچا پروردین ماهئے ۲۲می رۆچا، مجتبا اَزیزی زابلئے شیهئیانی جمهئے پێشنمازا، اَئید پترئے نمازئے مراسما، مئولوی اَبدالهمید و مکیئے بارئوا بے‌اِزّتیێن کپّی کُرتگ و آیی چه [جریان صهیونیستی خبیث] هساب کرتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*