یک نۆجْوانێن جنکیئے بێران بئیگ بێپگری و مزاکئے سرا گۆن تُپنگئے گۆما کهنۆچئے تها

رَسانک نیوز

یکشمبهئے سباها ۱۹ پروردین ۱۴۰۳، بێپگیری و مزاک کنگ گۆن گواتی تپنگئے گۆما دهکهانئے هلکا کهنۆچئے شهرا یک جْوانێن جنکیا وتی ساه چه دستا داتگ.

چه اے جهمنندئے پَجّارا تان انّون هچ هالے نێست.

گۆن اے رستگێن هالا، اے نۆجْوانێن جنِک گۆن وتی اے هئیالا که مزاک کنگا اِنت و گۆن اے هئیالا که تُپنگ هالیگ‌اِنت، تُپنگا تیر سراپێنتگ و نادراهجاهئے برگا گۆن بازێن ٹَپّ و ٹۆران وتی ساهی چه دستا داتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*