یک بتے چه زاتی درێسێن نیروان دُزآپئے سرجنگلئے تها و آیانی راه دئیگ درگیریئے هلکا

رَسانک نیوز

مرۆچی شمبِه ۱۸ پروردین ۱۴۰۳، سلاهبندێن مردمانی و پاسگاهئے انترامی نیروانی درگیریا سرجنگلئے تها کورینئے ڈمگان دُزآپئے شهرا کم چه کم دو نزامی نیرو کُشگ و یکّے ٹپّیگ بوتگ.

چه کُشگ بوتگێن و بێران بوتگێن نزامی نیروانی پجّارا تان انّون هچ هالے نێست.

گوَشگ بیت که ٹپّیگ بوتگێن نزامی نیروئے جاورهال سکّ هراب اِنت و بازێن ماشین و نیروے چه دُزآپا، سرجنگلئے نێمگا رئوگا اَنت.

گوشگ ببیت که هکومتی رسانکان هم کُشگ بوتگێن و ٹپّیگ بوتگێن سئے نزامی نیرو اے درگیریئے تها گوشتگ و دُزآپئے شهر جاورهال سکّ امنیتی گوَشگ بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*