مئولوی اَبدالهمیدا انّوگێن جنگانی بارئوا اشارت کُرت و گوشتی: جمهوری اسلامی بایدنت که وتی نمَنّۆکانی هبران گۆش بداریت

رَسانک نیوز

جُمَه ۱۷ پروردین ۱۴۰۳، مئولوی اَبدالهمید اسماێل زهی، زاهدانئے جُمَهئے پێشمناز، جُمَهئے وازئے تها جئیش الاَدل و نزامی نیروانی جنگانی بارئوا اشاراتی کُرت و گوَشتی: ما امنیت لۆٹێن و چه دوێن نێمگئے مردمان لۆٹۆکێن که هبر بکننت و وتی مشکلا تیر و جنگ و هۆنرێچیئے گۆما نه، بلکێن هبرئے گۆما اڈّ بکننت.

آییا چه هکومت والاێن مردمان لۆٹت که نمَنّۆکێن مردمانی هبرا گۆش بدارنت. آییا ادامه دات [نمَنّۆک هر کی که ببنت بایدنت آیانی هبر گۆش کنگ ببیت! و باید اِشکنگ ببیت که آ چے گوَشنت.

بلۆچستانئے مرکزی دمگئے جُمَهئے پێشنمازا چه وتی دشتیاریئے سفرئے دێمگیرئے بارئوا که ۱۴۰۲ئے اسپند ماه نزامی نیروان دێم گپتگ اشارتی کُرت: ما نامنی و هۆنرێچیئے مَنّۆک نه‌اێن. ما گۆن وتی و پاٹیئے ماشینان گۆن آرامی لۆٹت که دشتیاریئے هلکا سپر بکنێن بله هکومتی اُگدهداران کۆتاه دیدی کُرت و دورش نچارت. ما زوتیا زاهدانا واپس بوتێن چیا که رند چه هبرئے شنگ بئیگا اهساس کُرت که بازێن مشکلے اڈّ بیت و ما نلۆٹت که مردم و اُگدهدارانی واستا مشکلے پێش بیئیت. اشی اے مانایا دنت که ما اُستانئے امنیتا لۆٹێن.

مئولوی ابدالهمیدا ادامه دات: لهتێن بازێن گپّے کنت و بازێن بد و بێراهے مئے سرا الزام جنت بله سکّ دێر اِنت که اے الزام مئے سرا جنَگ بئیگا اَنت بله ما اے باورئے سرلێن که هر گپّئے سرا بایدنت گپّ و نند ببیت و گپ و هبر گۆن کِرد ببنت و بازێن دگریے بیارنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*