گرانێن ماشینانی رانندهانی جم بئیگ و زهرشانی کنگ دُزآپئے اُستانداریئے دێما، آیانی ماشینانی ٹێلانی کم بئیگئے سئوبا

رَسانک نیوز

سئے شمبه رۆچا ۱۴ پروردین ۱۴۰۳، بازێنے چه گرانێن ماشین و نێم گرانێن ماشینانی راننده ٹێلانی کم بئیگئے سئوبا دُزآپئے دێما په زهرشانیئے واستا جم بوتگ‌اَنت.

گوشگی اِنت ۱۴۰۲ئے سالا، ائولا کمپرسی ماشینانی ٹێل چه ۵ هزار لیترا ۲ هزار لیتر کنگ بوتگ و بهمن ماها چه ۲ هزار لیترا ۶۰۰ لیترا جَهل آرگ بوتگ.

زهرشانیے که ۲۶ اسپند ۱۴۰۲، دُزآپئے پرمانداریئے دێما کنگ بوت، پرماندارا کئول داتگ‌اَت که شمئے ٹێلان په شما راه دئیێن بله گۆن چُنت هپتگئے گوَزگا، اے ماهئے بهر کم و ۳۰۰ لیتر راه دئیگ بوت.

گوشگ ببیت که ۳۰۰ لیتر اشانی دو رۆچئے کارئے واستا بس بنت و بس و هچ اُرگانے اے کارا په وتی گردنا نگیپت.

پرماندار په ٹێلئے شرکت و ٹێلئے شرکت په راهداری و راهداری په تاکسیرانی پاس دئینت و تاکسیرانی گوَشیت اے مشکل چه تهران اِنت.

گۆن رانندهانی گوانک په هاسێن سرمستران، آ پَسّئو ندئینت که ٹێل راه دئیگ بوتگ بله ٹێلئے شرکت په شما راه ندنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*