سئے ورناهئے بێران بئیگ گۆن دو ماشینئے ڈیکّر ورگا سک باز اپسۆزئے جاه اَت و بازێنے چه هلکئے مردمان دردناک بوتنت که آیانی پجّار جاسم کلمتی و همل نۆهانی و امیر دبیرستان بلۆچ اِنت

بله چه دراهێن چیزّان اپۆزناک‌تر اشی اَت که برێسئے شهرداریئے کم کاریانی گۆما که هازر نه‌اَت په آسئے هامۆش کنگا وتی ادارهئے ماشینان راه بدنت که سئوب بوت اے ورنا آسئے تها بسُچنت.

انسان اگه بشرئے پێدایشا بچاریت یک چیزّے آییا دستا کئیت اِش اِنت که اگه انسان گهترێن پێدایش کرلر دئیگ بوتگ همے وجدانئے هاترا گهتر کرار دئیگ بوتگ.

دْراهێن برێسئے شهرداری کارنده و بانُک مهنا مهمدی چۆنکا اے شهرداری په مردمانی هزمتئے واستا اێر کنگ بوتگ و بایدنت مردمان هزمت بکنت بله چه اے کارا دوری کُرتگ؟ شمئے هئیالا انسانئے ساه انچۆ کم اَرزش اِنت یا شمارا انسانی وجدان هچ نبوتگ؟

زانان شهرداریئے کار همے نه‌اِنت که مردمان هزمت بکنت چۆ که شما چه مردمان گۆن چُنت سد نیمّۆن چه مردمان مالیات و هزینه گرێت بله وهدے که شمئے زرورت په مردمان پێش کئیت نئیایت.

هلیل راه‌نورد

گوشگی اِنت که ڈوشمبهئے رۆچا ۱۳ پروردین ۱۴۰۳، گۆن دو وانتێن ٹێلکشێن ماشینئے ڈیکّر ورگا پسابندر و چهبارئے راها سئے ٹێلکشێن بلۆچ گۆن که آیانی پجّار (جاسم کلمتی) هُدابکشئے چک و کلانیئے مردم، (همل نوۆتانی [هوت]) مهمد هُسئینئے چُکّ و دشتیاریئے نندۆک و (امیر دبیرستان) واجلئے نامئے سرا ماروپ و بابوئے چُکّ و رودیگ ملادادئے هلک و دشتیارئے دمگئے مردم گوشگ بوتگ آسئے تها وتی ساهِش داتگ و بێران بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*