۲۰۲۳ئے سالئے بیست و یک نبشتگ بوتگێن هال چه بلۆچستانئے مردمانی لۆگانی هراب کنگ، هکومتی و نزامی نیروانی دستا بلۆچستانئے تها

رَسانک نیوز

۲۰۲۳ئے میلادی سالئے تها گۆن جم بوتگێن هالان اێرانئے جمهوری اسلامیئے دئولتی و امنیتی نیروان، ۲۱ جاه کم چه کم پنج بلۆچ نندێن شهرانی تها، مردمانی لۆگِش هراب و زۆرگپت کرتگ‌اَنت. گێشترێن اے کار چهبارئے تها گۆن هشت هالا و دُزآپ گۆن هپت هالا نبیسگ بوتگ و شستونئے شهر و میناب و مهرستان رَند چه اے دوێن شهران اَنت.

هنچۆ بازێنے چه اے هالان آتکگ که  نزامی نیروانے که اے کارئے سرا هازر بوتگ‌اَنت آمیدگسی برگِش پێش نداشتگ که هچ، هر کسا که اے کارئے واستا دێمگیری کُرتگ، لۆگانی واهُندّش جتگ و ٹپّیگ کُرتگ که بازێنے چه بلۆچێن جهمنندان ٹپّیگ بوتگ‌اَنت.

گوَستگێن سالا اێرانئے جمهوری اسلامیا په سئے کارئے دێما برگا سک بازی جُنزتگ یکّے (مکّرانئے زِرئے گێش کنگ [توسعه سواحل مکران])، دومی (رُمبی اڈ گیری [آمایش جمعیتی]) و سئیمی (سرڈگاری اڈ گیری [آمایش سرزمینی]) بوتگ‌اَنت که اے سئین پروژه بین المللی بشری هُکوکئے کانودانی هِلاپا اَنت. جمهوری اسلامی گۆن اے پروژهانی انجامئے واستا لۆٹیت که بلۆچ کئومئے دۆد و ربێدگا گار و بێگواه بکنت. همے واستا، هکومت زمینانے که چُنت ده سال و بلکێن چُنت سد سال پێسر مردمانی بوتگ‌اَنت و نسل په نسل مردمانی دستا آتکگ‌اَنت، لۆٹیت گۆن وڑ وڑێن نیمّونان چۆ (رفع اراضی ملی) په زۆرئے سرا اِشانی زمینان زۆرگپت و مردمان جَلاوتن بکنت.

(۲۰۲۳ئے سالی جاورهال)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*