سهئیل زنگشاهیئے جاور هال، ازمگر و دۆد و ربێدگی اُگدهدارانی ساهگئے چێرا

رَسانک نیوز

(سهئیل زنگشاهی) چه بلۆچستانئے تێزانتێن میوزیک، راجئے اندازا و سرڈگارئے مسترێن میوزیک چۆ پجرئے مِنند، رَند چه اِشیا که آییئے دکترئے برگا گۆن آمبولانس همکاری کنگ نبوت و چُنت رۆچئے گوَزگا رند، آییئے هلکئے مردمان گۆن زاتی هرچا آییش یزدئے یک مجهزّێن نادراهجاهیا بُرْتگش.

سرمسترانی ساهگئے چێرا سُهئیلئے دکترئے هرچ چه تۆرێکشێن و وتی جندئے کیسگا تاوان کشتگ و رَند چه اِشیا که آ پهرا آرگ بوتگ و سکّێن زلورتی په تَهت و نرمێن دُشَکی هست، انگت آ استانی پرهنگ و هنرئے اُگدهدارانی کُمکئے وداریگ‌اِنت.

گوشگی اِنت که پرهنگ و هنرئے اُگدهداران تان انون هچ مالی مَدَتی نکُرتگ که هچ، انگت اے ارزشتمندێن ازمگرئے هال گۆن گوانکئے گۆما هم چه اے کئیچک جنۆکئے هلکئے مردمان نگپتگ.

سهئیل زنگشاهی بلۆچی ساز و سرۆزئے (کئیچک) جنۆک که اے گوستگێن سالان چُنت رَندا ائولی جاهئے ٹێکی چه وڑ وڑێن مهپلان چۆ جئوانئے مهپلا دست آورتگ، لۆگئے آپ گرمکنۆکئے بَرْگئے گِرَگئے سئوبا په دوا و داروئے واستا یزد بَرَگ بوتگ.

(سهئیل) مرهوم رسول بکش زنگشاهی کستۆر و چه بلۆچستانئے میوزیکئے مزن مردانی کسانترێن چُکّ‌اِنت که ساز و سرۆزی (سرۆد ـ کئیچک) وتی پتئے اِلمئے مدرسها یاتی گپتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*