آمریکاها پاکستانی ڈاه داتگ، اێرانئے گازئے پئپ لئین لولهئے پروژه

رَسانک نیوز

واشنگنتا وتی هلاپی گۆن اێرانئے گازئے هَت لوله په پاکستانئے واستا پێش داشتگ و پاکستانئے دئولتی چه اهتمالی تهریمی هتران گۆن اێرانئے لئین و دئینانی ڈاه داتگ.

اے هَت لوله که کرار اِنت چه بلۆچستانا بگوَزیت و پاکستانا برسیت، چُنت وهد اِنت که گۆن رُلَّگ و مالی دێمگیری و سرمچارانی پاتراپان دُچار بوتگ.

مُسدّک مالک، پاکستانئے ٹێلئے وزیرا گوَشتگ که اسلام آبادا پئیسله کُرتگ که چه واشنگتُنا بلۆٹیت که وتی تهریمان په گازئے هَت لوله که اڈّ بئیگئے بنداتئے تها اِنت، دوری بکنت گۆن اے هالا، آمریکائے  ڈنّی وزیرئے هبر کنۆکا گۆن رسانکانی مِنندا گوشتگ که آمریکایا، وتی گپ گۆن اسلام آبلدا کُرتگ و گوشتگی که اێران پاکستانئے گازئے هَت لولهئے پروژها به‌اۆشتارێنیت.

گۆن متیو میلرئے، آمریکائے ڈنّی وزارتتئے هبر کنۆکئے گپان، گۆن اێرانئے لئین و دئین کنگان مُدام آمریکائے بَندشئے جێڑه هست.

پدا هم اێرانئے جمهوری اسلامی و پاکستانئے هکومتا اے کارا وهدے کنگا و بندات کنگا اَنت که بلۆچستانئے دوێن دمگان بلۆچ جهمنند چه لولَهی گاز کشیا مهروم اَنت و چش که کپسولئے گازئے پُر کنگا چُنت ساهت و رۆچ مزنێن سپانی تها اَنت.

گوشگ ببیت که گازئے پروژهئے کرارداد ۲۰۰۹ئے سالا دسنام کنگ بوتگ و کرار بوتگ پاکستانئے دمگان ۲۰۱۵ئے سالا گازئے لولهئے هَتّئے کارا بِندات بکننت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*