مشهدا زندان وکیل آبادا چه 174 رۆچا و پد گۆن مئولوی پتهی مهمدا لهتێن روهانیون گندونند کرت

رَسانک سر بوتگێن هالا ردا، هاپز مهمد هُسئین نکشبندی و مئولوی سرکوهی، هاجی مهمد ایوب و هاجی مهمد امین نکشبندیا مرۆچی چه اداره آمیدگسئے نێمگا اے مۆکول دئیگ بوتگ‌اَنت گۆن اے روهانیان چه نزیک گندونند بکننت.

اے رۆچان هبرے الّم بنوتگێن باز دست په دست بئیگ اِنت که مئولوی نکشبندی گۆن بازێن آزارپُجاریان، روهی و روانی زپت رۆران گوشتنت دلئے اۆشتا گپتگ بلۆچستان جاور نگێگ بوتگ‌اَنت که مردم چه آمیدگِس ادارها لۆٹ کرتگ که اے گپ په شری روشن بکنت چه جاور بلۆچستانئے نکێگ نبوتگ‌اَنت.

اے که زندان وکیک آبادئے مشهدا برگ بوتگ انگت اَلّمێن هالے مان دستا نێست‌اِنت.

مئولوی نکشبندی گۆن وتی چُکا مهمدا یکشَمبِهئے رۆچا 29 مردادئے 1402، چه راسک دێم په چهبارا رئوگا بوتگ‌اَنت چه امنیتی نیروانی نێمگا گرگ و بازداشت کنگ چه اے وئیلا بازێن وهدے گوستگ بله هچ پئیمێن هال و اهوالے گۆن کَهۆلا نبوتگ.

اے هم گوشگ ی اِنت آ بازداشتئے رۆچا اتلاهات سپاه و اداره اتلاهات کشوری همدستی گۆن اداره نپتئے اُگدَهداران تماس گپتگ مئولوی نکشنبدی‌اش هال داتگ وتی کارت سوکتان بیا چهبار اڈِش بله تئیی جند بیئیت.

رندا چه اے هال و اهوال گۆن وتی چُکا رهادگ بنت دێم په چهبارا نوبندیان بُرجکا نیرو انتزامی آوارئے جنت.

اے هم گوشگی اِنت گۆن واجها سکێن سلێن رپتار چه سرکارئے نێمگا بوتگ.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*