یک بلۆچے پهرهئے آمیدگسئے دێما آوار جنگ بوتگ

رَسانک نیوز

پنچشَمبِهئے رۆچا ۱۲ بهمن ۱۴۰۲، یکّ بلۆچے آوار جنَگ امنیتی نیروانی دستا، رَند چه اِشی که پهرهئے آمیدگسا در کنگ بوتگ و آییئێِش نامالومێن جاهے بُرتگ.

اے واجهئے پجّار “مهمد اِیسُپ داودی”، ۲۴ سالگ انتی، ناسرئے چُکّ، دَوار کرتگێنےپهرئے نندۆک اِنت.

گۆن اے رستگێن هالا، مهمد اِیسُپ که زرگریئے کارا دلگۆش بوتگ آییئے لۆٹاێنگئے سئوبا، پهرئے چارمی آمیدگسئے جاها شُتگ که گۆن دو زامنتا آزات و چه آمیدگسا در بوتگ بله رند چه اشیا که چه آمیدگسئے جاها در بوتگ امنیتی نیروانانی دستا که دو تایلندی و سمندێن ماشینِش گۆن بوتگ، گۆن جنَگ و چۆپگ آوار جنَگ بوتگ و نامالومێن جاهیِش بُرتگ.

گوَشگی اِنت وهدے که مهمد اِیسُپا آوار جنَگا بوتگ‌اَنت آییا گوشتگ که من انّون گۆن زامنئے اێر کنگا آزات بوتگان بله آیان مهمد اِیسُپئے هبر گۆش نداشتگ و گۆمن تْرندی و زۆراکی آییِش بُرتگ.

گۆن اے جهمنندئے آوار جنَگا، آییئے هلکئے مردم که آییئے همراه بوتگ‌اَنت کازیئے کِرّا شُتگ‌اَنت و کازیا گوشتگ که اے نۆکێن پرونده مئے دستا نه‌اِنت و مارا کار اے پروندها نێست و اے دگه جُنز چۆ اتلاهاتئے اداره، سپاهئے اتلاهات، سپاهاهئے کرارجاه، آگاهیئے اداره گۆن آییئے هلکئے جُست و پُرسان هچ پسئوے ندئینت.

چه آییئے آوار جنگئے سئوبا و آییئے جُرم و آییئے برگئے جاها هچ هالے تا انّون دئیگ نبوتگ.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*