چِل رۆچ بێهبری چه یک بلۆچێن دزگیر بوتگێن کارگریئے هالا رپسنجانئے تها

رَسانک نیوز

آبانئے سئیمی رۆچا، یک بلۆچێن جهمنندے که په کارگریئے واستا رپسنجانا شُتگ بوتگ امنیتی نیروانی دستا دزگیر کنگ بوتگ و نامالومێن جاهے برگ بوتگ و گۆن چِل رۆچئے گوزگا انگت هچ هالے چه آییا نێست.

اے بلۆچێن کارگرئے پجّار “ابراهێم یارمهمدزهی”، ۳۸ سالگ، لال مهمدئے چُکّ، سور کُرتگێن و زاهدانئے نندۆک گوشگ بوتگ.

گۆن اے رستگێن هالا، ابراهێم په کارگریئے واستا مُدام کرمان و یزد و اسپهان شتگ و تا انّون هچ جُرمے چه آییا گندگ نبوتگ و آییئے دزگیری رپسنجانئے تها، بێسئوبا بوتگ و رپسنجانئے آمیدگسیئے سرمستر آییئے دزگیریئے سئوبا گوَشنت که آیی زاهدانئے زهرشانیان هئوار بوتگ و امنیتی نیروان  زاهدانئے تها، آیی وتی چمانی چێرا کُرتگ و رپسنجانئے تها دزگیر بوتگ.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*