خبر

بنپورئے تها، نامالومێن مردمانی تیرشانیانی سئوبا دو بلۆچێن جهمنند کُشگ و ٹپّیگ بوتگ

رَسانک نیوز سئے شمبه ۱۳ آزر ۱۴۰۲، دو جهمنندێن بلۆچ گۆن نامالومێن مردمانی تیرشانیئے سئوبا بنپورئے تها یک دُکّانیئے تها تیرانی آماچ کنگ بوتگ که یکّے چه آیان ٹپّیگ و …..ادامه خبر