پهرئے نانوایان پێش چه بند بئیگئے وهدا تاتیل کننت مردمان په نانئے زورگا مشکل هست

رَسانک نیوز، رسانکدارنی رستگێن هالانی ردا چه شهر مهمدان که پهرها اِنت نانوایانی واهند پێش چه ساهت 8 دست په کار بند که نانوایان ببندنت مُلکئے بازێن جهمنندان بهایی نان په زورگا نرسیت.

اے رَستگێن هالانی نیاما، بازێن شهرئے جهمنندان بے اشی که نانی په ناشتا و اَرَزبندا بگرنت مجبور بنت دست هالیگ لۆگا پدا واتر بکننت.

همے دابا بوتگ که رۆچئے تها چُنت بێلا په شهرئے مردمان نگن بپچننت و تئیار بکننت بله په نگنئے پچگا مامئیتکی کننت په شهرئے مردمان نان تئیار نکننت.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*