خبر

اُستادانی (معلم‌انی) نبئیگا دو ماه چه نۆکێن سالا گوزگا اِنت واشئے شهرا دبستان حدیثا استاد نێست

رَسانک نیوز، دو ماهئے گوزگا و پد چه نۆکێن سالا (1402-1403)، نۆدربر ائولی کلاسئے دبستانئے چُکان واشئے شهرئے مدرسه حدیثئے انگت بے استادا اِنت. گێشتر هالانی ردا، بانُک میرابدیی استاد …..ادامه خبر